Fiskalni tampaei toruna

POS sistem (prodajno mjesto je slika meðusobno u harmoniènoj cjelini s odgovarajuæim postavkama ureðaja koji su namjenski softver koji ulazi u vlastitu servisnu stanicu, npr. Registar blagajne. Ova metoda prati i usmjerava najvažnije informacije, npr. Naèin plaæanja, ime èovjeka, broj NIP-a, lokaciju izvršene transakcije i naziv proizvoda zajedno s cijenom i PDV-om.

Fresh Fingers

POS transakcije se vide na drugaèiji naèin. One pružaju posljednjem meðu ostalima fiskalni štampaèi, barkod skeneri, POS štampaèi (pred-raèuni i èitaèi magnetnih kartica. Takve pozicije su sada praktièno neophodne u fabrikama koje registruju prodaju proizvoda ili pomažu na masovni naèin. Poslednje od ovih pitanja su organizovani po pravilima ministra finansija i relevantnim zakonima.Struènjaci na terenu pripremaju POS sisteme prilagoðene poslovima pojedinaènih objekata. Ovom pitanju prethodi telefonski poziv, što znaèi živjeti u kojem su predstavljena oèekivanja o timu i njegovom radu. Obièno se to radi prije poèetka investicije. Zatim se koristi lokacija kabliranja i lokacija kontrolnih punktova.POS sistemi su povezani na suprotan naèin sa gastronomskim i komercijalnim prostorima, npr. Restorani, trgovine, barovi, klubovi, punktovi za korisnike (pošte, uredi, itd.Pravilna implementacija ovog tima u kancelariji ili brendu znaèajno poboljšava protok podataka izmeðu klijenta i osoblja i vlasnika. By. Eksperimenti koji su sprovedeni u uverenju o poveæanju procenta efikasnog protoka informacija su do 60%, a brzina korisnièke usluge raste za oko 25%, tako da se transakcije obavljaju brže.Implementacija taktilnih POS sistema u preduzeæu znaèajno olakšava rad. Takoðe možete pitati svoju efikasnost prodaje i profitabilnost na ozbiljniji naèin.