Izuzeaee iz blagajne za 2016 godinu

Korištenjem blagajne, ispunjena je obaveza fiskalizacije prodaje. Ovo rješenje se koristi u kratkim komercijalnim i uslužnim objektima, gdje nema potrebe za voðenjem skladišta. Uz pomoæ blagajne možete ispisati zbirne izvještaje o prodaji, kao i detaljne izvještaje.

Blagajne sa elektronskom kopijom omoguæavaju štampanje iz memorije, ukljuèujuæi kopije finansijskih dnevnih izveštaja i kopija svih raèuna ili odreðenog dana. Prije kupovine blagajne moramo odluèiti da li æe u buduænosti trebati kombinirati blagajnu s raèunalom. Ovo je sada glavna sezona gotovine. Nisu sve blagajne mogle raditi sa kompjuterom, èitaèem koda ili èak ladicom, pa je dobra ideja zakazati sastanak sa savjetnicima prije kupnje blagajne. Fiskalna kasa dizajnirana za & nbsp; može saraðivati sa drugim ureðajima.

Blagajne srednjeg segmenta i sistemske blagajne mogu se jednostavno integrirati u raèunalo na kojem se uèitava komercijalni softver. Prodaja se vrši korišæenjem blagajne, meðutim, da bi se dostiglo ažuriranje nivoa zaliha u kompjuteru, prodaja iz blagajne treba da se proèita na poèetku. Takoðe sa drugom robom ili promenom ušteðenih cena. Prvo, radimo u sistemu prodaje, a zatim prevozimo u valutu. Prodaja može da postoji na kvoti kada je raèunar iskljuèen. Prodaja priznanice po primitku ili masi se daje u izvještaju iz datog softvera iz blagajne. U ovom pristupu, svaki proizvod planira direktnu poziciju u kompoziciji, zbog èega osnova nije dovoljno velika da ubrza prodaju, preporuèljivo je koristiti barkod èitaèe na blagajni i na kompjuteru kako bi se olakšalo unošenje artikala u skladište. Uvijek prije odabira blagajne i programa, trebate koristiti struènjake koji æe izabrati dobru situaciju na skali potreba.

Kod svih prodavaèa, uobièajena kaseta i kompjuter mogu biti zamenjeni inovativnim rešenjem zasnovanim na POS raèunaru sa ekranom osetljivim na dodir, koji je prethodno instaliran komercijalni softver. Raèunar mora biti pored štampaèa tako da blagajnik bude ekran i štampan raèun u okviru ruke.