Pregled finansijskih programa

Enova program je finansijski i raèunovodstveni sistem koji postoji u tom periodu kako bi pružio sveobuhvatne usluge i raèunovodstveno i fizièko preduzeæe. Ova usluga se izvodi naroèito kao voðenje evidencije, objavljivanje ovog imenika, izrada deklaracija i izvještaja kako novo, tako i periodièno.

Goji cream

Program enova omoguæava, izmeðu ostalog, održavanje web stranice sa funkcijom izvlaèenja pod-èasopisa. Osim toga, ona pruža moguænost da registruje PDV na kupovinu i prodaju. Pored toga, daje vam moguænost dokumentovanja dokumenata. Rijeè je o dokumentima koji nisu fakture - na primjer, izvode banaka, spomen-obilježja, uvozne dokumente, gotovinske izvještaje ili platne liste. Ovaj program pruža vam moguænost uporeðivanja bilansa i prometa. Takoðe vam omoguæava da deponujete uz ugovaraèe i plaæanja po potrebi. Znaèajno je i èinjenica da program enova daje moguænost evidentiranja valutnih naselja. Ovo se radi zajedno sa tabelom kurseva i sa automatskim proraèunom i evidentiranjem kursnih razlika.Èuvanje dnevnika u sadašnjem programu ide da ih podelite u uredbe dokumenata odreðene vrste. Evidencija dokumenata biæe kupljena za njihovo automatsko knjiženje u dnevnike. Program ima puno transparentnih evidencija PDV-a. PDV se može rešiti kako na gotovinskoj osnovi, tako i na osnovu obraèunavanja. Program vam takoðe daje priliku da pokrenete gotovinske i bankarske izvještaje. Pored toga, to æe vam omoguæiti kombinovanje bilansa i obrta. To vam daje priliku da definišete bilans stanja kompanije.Program je trenutno opremljen dokumentacijom koja ide u naselja sa klijentima. Ovde prvenstveno govorim o zabilješkama, pisama podsjetnika, transferima, potvrðenim bilansima.Enova program omoguæava upravljanje ljudskim resursima. Ima izuzetno visoku funkcionalnost, koja se obièno razvija, zbog èega se uspešno koristi za kompanije sa našim uspehom. Da sumiramo, program enova je sjajan finansijski i raèunovodstveni sistem.