Prevod var avskih dokumenata

Atex direktiva je odluka koju izdaje Evropska unija, a koja se odnosi na zahtjeve koje proizvodi moraju napraviti, strojevi koji se kasnije koriste u podruèjima u kojima postoji opasnost od eksplozije. Direktiva atex stoga obavezuje svakog proizvoðaèa takve opreme da postigne odgovarajuæi certifikat, potvrðujuæi usklaðenost tehnološke dokumentacije i oblika ureðaja sa stalnim sigurnosnim zahtjevima koje stavlja pred proizvode.

https://psoriasis-cream.eu/ba/

Direktiva definiše razlièite znakove, u zavisnosti od vrste opreme, ili procedure za njenu kasniju upotrebu. Takoðe je važno odrediti odgovarajuæu klasifikaciju potencijalno eksplozivne zone. Ovaj tretman prekida profesionalna kompanija, koja može ostvariti pravo na izdavanje certifikata o usklaðenosti èlanaka sa atex-om.

Direktiva atex takoðer klasificira grupe prikladnih ureðaja za zaštitu od eksplozije koji su odgovorni za zaštitu namještaja od eksplozije, a zaposleni od štetnih ozljeda, uz lakoæu gubitka života.

Mnoge kompanije u Poljskoj imaju pravo da daju mišljenje i iskustvo o proizvodu i da mu daju sertifikat o poštovanju principa atex. Svako ko treba da uzme opremu koja štiti od eksplozije ili je neophodna da se uzme u polje koje je u opasnosti od poèetka mora se prvenstveno fokusirati na svako traženje da li proizvod ima dobar certifikat zajednièki sa atexom.

Pre svega, svako ko proizvodi opremu posveæenu takvim projektima mora da obezbedi takav sertifikat, jer je, u skladu sa informacijama, neophodan za prodaju takvih proizvoda. Zahvaljujuæi upotrebi rigoroznih dizajna i praktiènog izbora kompanija koje æe biti zainteresovane za kasnije preglede, atex direktiva je uvela potrebu za veæom brigom za proizvod koji æe kasnije biti odveden u zone posebno izložene èinjenicama u kombinaciji sa potencijalnim eksplozijama. Posebno je važno biti siguran da æe se sigurnost u radnom okruženju poveæati i da æe se poboljšati jedna udobnost. Prema tome, ona æe verovatno uticati samo na razvoj takvih preduzeæa, kao i na poveæanje samih zaposlenih, što zajedno znaèi konkretne koristi.